حکیم انوری ابیوردی


حکیم اوحدالدین علی ابن محمد خاورانی انوری ابیوردی

محل تولد:ابیورد

تاریخ تولد: اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم هجری قمری

محل وفات: بلخ

تاریخ وفات: در تاريخ  رحلت انوري  نُه  قول  مختلف  ذکر کرده اند سال  ۵۴۴‚ ۵۴۶‚ ۵۴۷‚ ۵۶۰‚ ۵۷۵‚ ۵۸۰‚ ۵۸۵‚ ۵۸۷ و ۵۹۷ ه. ق . شش  روايت  اول  که  پيش  از۵۸۲  ه.ق است  قطعا درست  نيست  زيرا انوري  درباره  قران  سبعه  سياره  که  در ۵۸۲ ه.ق روي  داده  است  حکمي  کرده است  که  معروفست  و در بسياري  از کتابها به آن  اشاره  کرده اند.

آثار: دیوان اشعار، البشارات فی شرح الاشارات

براي  تفصيل  بيشتر و شرح  احوال  وي  به  مقدمه  ج  ۲ ديوان  انوري  چ  مدرس  رضوي  مراجعه  شود.

 *** 

Hakim Awhad ad-Din Anvari

Basic Information

name: Awhad ad-Din Anvari

Born:1126, Abiward

Died:1189,Balkh

Notable work(s):poems

***

نمونه ی آثار:


ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم

کاندر طلب راتب هر روز بمانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

نی گوشهٔ کنجی و کتابی بر عاقل

بهتر ز بسی گنج و بسی کامروانی

گر بی‌خردان قیمت این ملک ندانند

ای عقل خجل نیستم از تو که تو دانی

فرعون و عذاب ابد و ریش مرصع

موسی کلیم‌الله و چوبی و شبانی

***

هر بلایی کز آسمان آید

گرچه بر دیگری قضا باشد

بر زمین نارسیده می‌گوید

خانهٔ انوری کجا باشد

***

آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی

گفت کاین والی شهر ما گدایی بی‌حیاست

گفت چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمه‌ای

صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست

گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده‌ای

آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست

در و مروارید طوقش اشک اطفال من است

لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست

او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است

گر بجویی تا به مغز استخوانش زان ماست

خواستن کدیه است خواهی عشر خوان خواهی خراج

زانکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست

چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی

هرکه خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست

***

گفت با خواجه یکی روز ازین خوش مردی

خنک آنکس که زن خوب بمیرد او را

گفت ای خواجه زن خوب تو داری امروز

گفت خوب است اگر مرگ پذیرد او را

زن چرا شاید آن را که بری بر سر چاه

در چه اندازی و کس به که نگیرد او را

مارگیری را ماری ز سر سله بجست

گفت هل تا برود هرکه بگیرد او را

***

کرا عقل باشد زبر دست شهوت

چرا زیردستی کند هیچ زن را

عیال زن خویش باشد هرآنکس

که فرمان بر زن کند خویشتن را

ولیکن کسی را که زن شوی باشد

کجا درگذارد به گوش این سخن را

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>