احسن التوافق

خداوندا، در سال ۹۴:
از عزت دلار بکاه و بر قدر تومان بیفزا
ما را جزو سرنشینان ونِ ارشاد قرار مده
ارقام بدهکاری و بستانکاری ما را جابجا بفرما
سرنشینان پراید را خودت محافظت بفرما
اگر ما را مورد امتحان الهی قرار دادی، برگه هایش را تصحیح نکن
ابرهای رَونده را باروَر و ببرهای درنده را نابارور گردان
به وعده ها امیدی نیست، خودت هوای «هوای اهواز» را داشته باش
و…
حول حالنا مع «احسن التوافق»

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>