فرهنگ لغت آقایان

فرهنگ لغت آقایان

اینبار دیگه چیکار کردم؟

ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟

چه جالب، بعد چی شد؟

ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟

بس کن دیگه نتونستم پیداش کنم.

ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم

برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم.

ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>