سخه رایگان دنیا!

فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی می کنیم، اون قسمت هاش که به بقیه حال میده، برای ما کار نمیکنه!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>