من از شما میپرسم!

بابام : اون موقع ها بابام با ازدواج من و مامانت به شدت مخالف بود!
اون زمان که مثل الان نبود، پسر نمیتونست رو حرف باباش حرف بزنه!
مامانم : آره بابات راس میگه! بابای من هم با ازدواج ما مخالف بود!
اون زمان که مثل الان نبود، دختر جرات نمیکرد با پدرش مخالفت کنه!

من از شما میپرسم! مامان بابای شما هم اون زمان نمیتونستن رو حرف پدراشون حرف بزنن؟!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>