طناّز می شود؛رضی صائب

به امید اینکه این طنز نویس بی همتا به زودی سلامتی شان را به دست بیاورند…
وقتی دهان پر شکرت باز می شود

دیگر ” حدیث قند ” تو آغاز می شود

حالا “رفوزه ها ” سر درس تو حاضرند

کم کم ” غلاغه ” عاشق پرواز می شود

می خوانمت،..و پیش خودم فکر می کنم

آدم چگونه این همه طناّز می شود

( رنگ سبیل حضرتعالی حکایتی است

مشکی که می کنی چقدَر ناز می شود )

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>