درد و دل!

این روزا آدم جرات نداره با کسی درد و دل کنه،طرف تا بهت ثابت نکنه از تو بدبخت تره ولت نمی کنه!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *