در پاسخ به شبهه فرماید:

یکی از دوستان دانشمند

شده از حرف بنده نا خرسند

که:«فلانی،تو عالِمی مثلاً

اهل علمی،معلّمی مثلاً

نهی از کسبِ علم،بی ادبی است

کسبِ علم از سفارشات نبی(ع)است

پس بگو با چه حق ،چگونه،چه جور

می کنی انتقاد از کنکور؟»

گفتم:ای دوست ،حرف توست درست

شک ندارد کسی که حق با توست

نشنیدی که گفته حضرت دوست:

«عمل آدمی به نیّت اوست»؟

داند امروزه،مرد صاحب حِلم

که غرض کسب مدرک است،نه علم

فرق دارند در عمل ،بی شک

«اطلبوا العلم»و«اطلبو المدرک»

وانگهی کسب علم و کسب شعور

نیست مختص رتبه در کنکور

ای بسا اهل فهم جان آگاه

که به عمرش ندیده دانشگاه

وی بسا آدم به درد نخور

که مهندس شده است یا دکتر!

خواندن جزوه هایِ بی منبع

هست مصداقِ«علم لاینفع»

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>