كشيدى و نكشيدم!

از زبان استاد زنده ياد «مهرداد اوستا» به شاعرى ديگر!

گذشتى و نگذشتم، رَميدى و نَرَميدم

نهفتى و ننهفتم، چميدى و نَچَميدم

تو تا مدارج عالى، به اوج قدرت مالى

پريدى و نپريدم، رسيدى و نرسيدم

مديح مردم نادان، سرودى و نسرودم

به نعره، چاك گريبان، دريدى و ندريدم

حواله‏ هاى «تويوتا» زمين و خانه و ويلا

گرفتى و نگرفتم، خريدى و نخريدم

به پيشگاه رئيسان، خميدى و نخميدم

كنار باديه ليسان، لميدى و نلميدم

كنار دلبر مهر و، شَرا… شَ-… شربت ليمو

نشستى و ننشستم، چشيدى و نچشيدم

ز دوستان قديمى، ز همدلان صميمى

گسستى و نگسستم، بُريدى و نبريدم

خُزَ عبلات ادارى، براى کار تجارى

نوشتى و ننوشتم، دويدى و ندويدم

هزار نكته چون يخ، هزار بَه بَه و بَخ بَخ

پراندى و نپراندم، شنيدى و نشنيدم

تو بر زُغال فلانى، دَميدى و نَدَميدم

از آن كه افتد و دانى، كشيدى و نكشيدم!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>