حكايت آن مرد كى تأسى از دولت كرد در رجوع به حكايت خاتون و كنيز

مثنوى ملانا!

 حكايت آن مرد كى تأسى از دولت كرد در رجوع به حكايت خاتون و كنيز


 گوش بگشا اى حسام‏ الدين حسن!

 تا بگويم قصه آن پيرزن

 بگذر از آن پيرزن تا زين سبق

 قصه‏ اى ديگر بيارم بر ورق

 تا نپندارى كه خالى بسته ‏ام

 باز يك مضمون عالى بسته‏ ام

 بود دكاندارى اندر شهر «رى»

 كسب و كارى مى‏ نمود آن نيك پى

 كاسبى مى‏ كرد از راه حلال

 خود نديد او جز زيان و جز ملال

 ديد با اين زحمت و اين دردسر

 كاسبى چيزى ندارد جز ضرر

 دلخور از برنامه بازار شد

 كار و بار او به كلى زار شد

 چون «گران كردن» ز دولت ديده بود

 وان حكايات دگر نشنيده بود،

 جنس هاى خويش را اندر نهان

 كرد با تقليد از دولت، «گران»

 شب مصمم تا كه در اين راه شد

 صبح فردا، محتسب آگاه شد

 دستبندش زد كه: «نفرين بر تو باد

 اين چه جرم است و چه ظلم است و فساد

 باعث اين كفرورزى كيست، كيست؟

 هين بگو تا اين گرانى چيست، چيست؟»

 خواست تا لب واكند آن بينوا

 گفت: «خاموش اى پليد بى‏ حيا!

 تا مصمم گشتى اندر راه كج

 اقتصاد ملك را كردى فلج

 باعث اين نابسامانى تويى

 بد تويى، قاتل تويى، جانى تويى

 هست عمرى زير چنگال توييم

 سيزده سال است، دنبال توييم»

 مرد و زن گشتند گرد آن دو جمع

 همچنان پروانه، گرداگرد شمع

 كوس رسوايى در آفاقش زدند

 خفت و تا مى ‏خورد، شلاقش زدند

 شرح آن شلاق و آن خوف و خطر

 «اين زمان بگذار تا وقتى دگر»

 زان عتابش عقده‏ اى در سينه شد

 لنگ لنگان بر در كابينه شد

 گفت يكسر با وزيران ودود

 آنچه در آن روز با او رفته بود

 كاى شما اندر گرانى اوستاد

 «مر مرا تقليدتان بر باد داد!»

 از شما تقليد كردم، يك نفس

 زان سبب افتاد كارم با عسس

 رونق كار شما در چيست، چيست؟

 اين گراني هاى اصلى، كار كيست؟

 گفت يك تن زان ميانه، كاى عمو

 هست رمز كار دولت در كدو

«خلق را تقليدشان بر باد داد

 اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد»

 آن كه عاقل بود، فهميد اين كلام

 بيش از اين عرضى ندارم، والسلام

 

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>