تا کی در انتظار …!


تا کی در انتظار گذاری به زاریم
باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم
به انتخاب سمیه درویشانی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *