تا کی در انتظار …!


تا کی در انتظار گذاری به زاریم
باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم
به انتخاب سمیه درویشانی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>