ذکر «محمد هاشمي»-حفظه الله-

آن قطب روزگار و آن نادره اهل تكرار، آن لطف را غايت و آن بزرگي را آيت، آن صاحب مقام دائمي، مولانا «محمد هاشمي»، سر آمد اوتاد عصر خود بود. و نقل است كه چهل پير را خدمت كرده بود و سيزده‌بار «هاليوود» را ديده بود، به بيداري يا به خواب!
و سبب بزرگي او آن بود كه در كودكي، چون قدم به «فوتوغراف خانه»(!) نهادي، هيچ فيلمي كم ازده كرّت نديدي! پس مرتبه او بلند گرديد به سبب حرمت داشتن او –ایّده الله -فيلم تكراري را!
نقل است كه گفت: «سي سال به سبك سامورايي زيستم و به چيزي جز فيلم ژاپني ننگريستم تا اسرار بر من گشاده گشت و استادم «آكيراكوروساوا»- غفراللـه ذنوبه- پيوسته مرا منع كردي از خودبيني و گفتي: تو را مجاهده ی بسيار مي‌بايد تا به مقام و عزت «هانيكو» دررسي! »
و گويند: «وقتي در باديه مي‌رفت. حلقه فيلمي ديد، فرسوده و از هم گسبسته. دامن از آن برگرفت. پس حلقه فيلم به صدا در آمد و گفت: «هاشميا! زنهار كه از من دامن برنگيري كه مرا بيش از بيست كرّت در سينما نمايش نداده‌اند!» پس بنشست و آن فيلم در برگفت و عظيم بگريست، چنان كه همه را گريه در گرفت. پس مريدان را گفت:‌ «هاشمي نباشم اگر به كيفر ظلمي كه بر اين رفته است، چهل كرّت به نمايشش نگذارم! »
گويند: روزي مريدان را مي‌گفت: «هركس يك هفته برنامه‌هاي سيما به تمامي بنگرد، هر گناه كه كرده باشد، پاك گردد، از سبب شدت سختي كه بدو مي‌رسد! »
و چون برفت، منادي ندا در داد كه: «ما آتش دوزخ بر هاشمي سرد گردانيديم به سبب بُرودت آن برنامه‌ها كه مردم را نشان داد!» واللـه‌اعلم!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *