قدِ بلند تو را …!

قد بلند تو را تا به بر نمی​گیرم
درخت کام و مرادم به بر نمی​آید

به انتخاب سمیه درویشانی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>